verkkosivuston evästeet

Käytämme evästeitä selauskokemuksesi parantamiseksi, personoitujen mainosten ja sisällön tarjoamiseksi ja liikenteemme analysoimiseksi. Tutustu ja lue lisää evästekäytäntöistä klikkaamalla oikeassa alakulmassa olevaa evästekuvaketta. 

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen
yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Tili Sydwest Oy Ab (Firmally)
Y-tunnus: 0723719-0
Rantatie 16 A
21600 Parainen

Suomi
Puh. +358 245 81425

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Ove Arén
info@firmally.fi
Puh. +358 245 81425
Rantatie 16 A
21600 Parainen

Suomi

3. Rekisterin nimi
Tili Sydwest asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Tietoja
käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Lisäksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asettaa taloushallintoalan toimijalle
velvollisuuden estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja edistää niiden paljastamista ja
tutkintaa. Tämän toteuttamiseksi laissa asetetaan velvollisuus tunnistaa asiakkaat sekä selvittää
näiden liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja. Näin saatuja tietoja voidaan lain mukaan käyttää
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisteröidyt
Asiakasrekisteriin on kirjattu tietoja asiakkaista ja näiden yhteyshenkilöistä sekä mahdollisista muista
asiakassuhteeseen liittyvistä henkilöistä, jos heitä koskevien henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen
asiakassuhteen hoitamiseksi tai muutoin esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien
täyttämiseksi.

6. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja
yhteyshenkilöistä:
• Nimi
• Syntymäaika
• Henkilötunnus (luotettavaa tunnistamista varten)
• Kansalaisuus
• Postiosoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Asema
• Suhde edustettavaan yritykseen
• Tietoa poliittisesta vaikutusvaltaisesta asemasta
Asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavat asiakastiedot:
• Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

7. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen:

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli katsoo, että henkilötietoja olisi käsitelty
lainvastaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn,
miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. lmoitusvelvollisen eli rekisterinpitäjä, on pidettävä kaikki asiakkaan tuntemista ja
liiketoimia koskevat asiakirjat ja tiedot ajantasaisina ja olennaisina.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
1) julkisista yritys- ym. rekistereistä
2) asiakkaalta mm. asiakassuhteen syntyessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan
kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmantoimittajat sekä muut
alihankkijat ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon,
asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, asiakasviestintään. Henkilötietojasi
voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne
osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia. Rekisterinpitäjä huolehtii siirtojen
asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön
mukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin
perustuvien edellytysten mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profiliointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi vaikutuksia rekisteröityjen vapauksiin tai oikeuksiin nähden.

12. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lainsäädäntö
määrittää osalle tiedoista vähimmäissäilytysajan (palkka- ja kirjanpitoaineistot sekä rahanpesulain
mukaiset tiedot).
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista. Tiedot on rahanpesulain mukaan säilytettävä luotettavalla tavalla viiden (5) vuoden
ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä.

13. Yhteydenotto
Jos sinulla on toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai jos haluat oikaista
virheellisiä tietoja, voit ottaa yhteyttä edellä kohdassa Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön mainittuja
yhteystietoja käyttäen. Sinulla on myös oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoistasi
maksutta kerran kalenterivuoden aikana. Tällaiset rekisteröintiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä
kirjallisesti ja lähettää edellä viitattuun osoitteeseen.