Löneadministration
& HR

Genom att outsourca löneadministrationen till oss får du tillgång till specialister som håller sig uppdaterade med de senaste regeländringarna och ser till att din verksamhet följer finsk lag och bestämmelser. Vår löneberäkningstjänst är utformad för företag som strävar efter noggrannhet och effektiv hantering av löner. Vi ansvarar för att räkna och betala lönen korrekt och i rätt tid. Som kund hos oss slipper du hantera allt själv och se till att det finns tillräckliga resurser året om. 

Vår service inkluderar
Löneräkning

Vi tar hänsyn till förändringar i personalinformation och beräknar löner med precision. Tillfälliga, permanenta och tidsbegränsade betalningar och förmåner samt frånvaron beaktas i löneräkningen. Lagstadgade sociala avgifter, skatt och andra avdrag genomförs i enlighet med gällande regelverk. Efter kundens godkännande levereras det bearbetade materialet som representerar en proaktiv och noggrann löneberäkning. 

Tidsuppföljningssystem

Vi ger våra kunder och deras anställda möjlighet att elektroniskt rapportera arbetstimmar, frånvaro, reseersättningar och andra tillägg via ett gemensamt tidsuppföljningssystem. Arbetsgivare kan granska och godkänna händelser för löneberäkning via en godkännandekedja. Lagstadgade, kollektivavtalsenliga och kundspecifika saldon och tolkningar övervakas enkelt av både anställda och arbetsgivare, vilket effektiviserar personaladministrationen med automatiska och tidsbesparande lösningar. 

HR

Vi fungerar som HR-rådgivare och tar hand om allt från företagsspecifika administrativa uppgifter till frågor som berör arbetsförhållanden och internationella uppdrag. Med vår omfattande expertis och personliga service stödjer vi din verksamhet. Vi erbjuder även möjligheten att sköta personaladministrationen elektroniskt genom ett integrerat HR-program. 

Rådgivning

Med vår djupa kunskap och omfattande erfarenhet levererar vi kvalitativ rådgivning inom löneadministration. Vi assisterar med komplexa skattefrågor, hanterar olika anställningsstadier, tillhandahåller tekniska lösningar och support samt navigerar i frågor kring kollektivavtal och allt annat inom området som berör den komplexa finska lagstiftningen.

 

Rapportering

Inom vår löneadministration prioriterar vi omfattande rapportering till kundföretagen. Varje månad erhåller våra kunder detaljerade rapporter som omfattar löneberäkningar, betalningsunderlag, semesterlöneskulder och kundanpassad rapportering i enlighet med deras behov. Anställda får sina lönespecifikationer elektroniskt, vilket säkerställer transparent och effektiv kommunikation. 

Myndighetsapportering

Vi säkerställer en fullständig rapportering inom vår löneadministration, med månatlig redovisning av löner till Inkomstregistret. Det ger snabb åtkomst för skatteförvaltning, pensions- och försäkringsbolag. Vi hanterar även rapportering och ansökningar till FPA, fackförbund, sjukkassor, arbetsplatshälsovård och andra organisationer för fullständig efterlevnad av lagstadgade krav och effektiv hantering av arbetsgivaruppgifter. 

Internationellt

Vi är stolta över våra globala samarbeten och tar oss ständigt an nya utmaningar. Som lokal finsk expert assisterar vi internationella företag med löneadministrativa ärenden. Genom våra partnerskap möjliggör vi också smidig hantering av löneadministration för finska kunder på global nivå. Oavsett om du söker en erfaren in-country payroll provider, behöver Employer of Record (EOR) tjänster eller vägledning för internationell expansion, har du kommit rätt.

Internredovisning

Med hjälp av intern redovisning kan du smidigt och detaljerat övervaka lönekostnader kopplade till specifika kostnadsställen, projekt, arbetssteg eller andra kundanpassade bokföringsdimensioner. Det är kritiskt för att följa hur individuella enheters resultat påverkar företaget som helhet. Genom noggrann internredovisning kan vi effektivt hjälpa våra kunder budgetera för kommande projekt eller skapa priser för offerter. 

 
Betalningstjänster

Vi hanterar säkra och punktliga betalningar för löner och relaterade utbetalningar, t.ex. skatter och fackföreningsavgifter. För de som vill använda egna bankprogram förbereder och levererar vi bankfiler. Med noggranna kontroller kan vi trygga en pålitlig och säker outsourcing av betalningsprocesserna. 

Hur fungerar processen?

Insamling av material

Insamling av material

Inledningsvis samlar vi in nödvändig anställningsinformation från kundföretagets personal och personalansvariga, inklusive arbetstider och löner. Därefter tas löneräkningsdatan till bearbetning hos oss. En noggrann verifiering av uppgifter genomförs för att förebygga eventuella förseningar i löneberäkningen.
Löneräkning

Löneräkning

Vi genomför en noggrann löneberäkning baserat på insamlad information. Genom att använda våra avancerade lönesystem och övriga programvaror beräknar vi grundlöner, övertid, skatter, lagstadgade avdrag och andra relevanta löneförmåner. Efter detta förbereds informationen för löneutbetalning, vilket inkluderar generering av relevanta rapporter såsom lönespecifikationer.
Kontroll

Kontroll

En genomgripande kontroll och jämförelse av löneberäkningen och insamlat material genomförs för att säkerställa fullständig korrekthet. Eventuella avvikelser identifieras och korrigeras samtidigt som vi ser till att lagar, kollektivavtal och andra lagstadgade krav beaktas. Kommunikation med kunden sker vid eventuella frågor eller fel under kontrollprocessen.
Rapportering

Rapportering

Vi genererar lönerapporter, inklusive lönespecifikationer, för företaget och de anställda. Samtidigt genomförs nödvändiga löneanmälningar och rapportering av sociala avgifter till myndigheterna i enlighet med gällande lagstiftning. Slutligen levereras lönerapporterna till kundföretaget på överenskommet sätt och betalningar genomförs enligt angivna tidsramar.